JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Predmet prodaje sta nepremičnini v lasti Občine Lenart:

  1. parc. št. 201/5, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina 9595 m² v območju poslovno-stanovanjske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu;
  2. parc. št. 911/43, k.o. Zg. Žerjavci, površina 1105 m2, v območju v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC).

     Javno_zbiranje_pon._-_za_Gubčeva__nov._2015
     Obrazci_november_2015.doc