Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur.l. RS, št. 86/2010), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. L. RS, št. 34/11), 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011) in   Programa prodaje stavbnih zemljišč Občine Lenart v obdobju 2011, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart,  na seji  dne 20.01.2011 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
 Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/ 729 13 10;
Fax 02/720 73 52, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Lenart:

A. Nezazidano stavbno zemljišče,  parc. št. 1100/15, k.o. Zg. Žerjavci, površina zemljišča znaša 5490,00 m2.
V  skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart (Uradni list RS, št. 78/04) so zemljišča, navedena pod točko A. po namenski rabi opredeljena kot pretežno proizvodno območje, urejajo pa se po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske cone v Lenartu (MUV, št. 23/08), s katerim so določene naslednje  vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Ur. l. RS, št. 69/2007):

C) Predelovalne dejavnosti
D) Oskrba z električno energijo, plinom in paro
F) Gradbeništvo
G) Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O) Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
P) Izobraževanje
Q) Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
- gradnje novih objektov,
- nadomestne gradnje,
- spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
- funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,
- adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,
- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
- nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
- odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb,
- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
- postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov,
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.

Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti, gradbeno inženirski objekti.

Izklicna cena nepremičnine  po točko A je 181.170,00 EUR in ne vsebuje  20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec, tako da končna izklicna vrednost z DDV znaša 217.404,00 EUR.

V ceni predmetnih nepremičnin tudi ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

III. Vrsta pravnega posla : prodajna pogodba

IV. Pogoji prodaje:

1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota.

2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.

3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.

 Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko:

- pod točko A: 00 1100/15

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.

V. Drugi pogoji:

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje si Občina Lenart  obdrži  neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko - izvedbenega akta.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora vsebovati  razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh (2) let  od sklenitve pogodbe  na predmetnih nepremičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost, v skladu z namensko rabo  zemljišč, parc. št.  1100/15, k.o. Zg. Žerjavci, ki je po namenski rabi opredeljeno kot pretežno proizvodno območje in se ureja pa se po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske cone v Lenartu (MUV, št. 23/08).

V kolikor  se pričetek gradnje objektov  za gospodarsko dejavnost iz četrtega (4.) odstavka tega člena ne bo pričel v roku dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč parc. št. 1100/15, k.o. Zg. Žerjavci,  velja za razdrto.

VI. Ponudba

1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:

 Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).

 Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).

 Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).

 Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene

 Kopijo matične in davčne številke,

 Razvojni program gospodarske dejavnosti.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:

 do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.

3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar

najmanj v višini izklicne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.

2. Občina Lenart si pridržuje pravico, da kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega ponudnika, ki bo predložil program razvoja gospodarske dejavnosti, ki bo predvideval razvojne možnosti, katere bo Občina Lenart smatrala kot najprimernejše glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih možnosti in časa realizacije projekta.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.

4. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

5. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:

1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.

2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, ki ga po plačilu celotne kupnine opravi Občina Lenart.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe:

Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart,  ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart  v roku 15 dni od objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno:

 za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb se bo odvijalo 16 dan po objavi razpisa v Uradnem listu, ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstr.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, tel. 729 13 22, kjer lahko pridobijo tudi razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Lenart.

Številka:  ___________

Datum: 15.07.2011

                                                               mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
                                                                                      župan

 

 Obrazci razpisa