Naročnik: Občina Lenart
Trg svobode 7
2230 Lenart

Številka: 430 – 6 /2011
Datum: 1.2.2012

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Lenart (v nadaljevanju: koncesija za vzdrževanje cest):

 1. SKLOP I (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Lenart),
 2. SKLOP II (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Voličina).

 1. Povabilo k oddaji prijave (OBR-I/1).
 2. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (OBR-I/2).
 3. Prijava (OBR-I/3).
 4. Izjave in obrazci določeni z navodilom za izdelavo prijave.

 

                                                           Žig                                                              Župan občine Lenart                                                                                                                           
                                                                                                                          Mag. Janez Kramberger

 


Pravne podlage:

 • Zakon o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006);
 • Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011);
 • Zakon o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010);
 • Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011);
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2011);
 • Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2011);
 • Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/2011);
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             OBR-I/1

Naročnik: Občina Lenart
Trg svobode 7
2230 Lenart

Številka: 430 – 6 /2011
Datum: 1.2.2012

Predmet javnega razpisa: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Lenart:

 1. SKLOP I (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Lenart),
 2. SKLOP II (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Voličina).

 

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

 

Naročniki: Občina Lenart je v Uradnem listu RS, št. ………….. z dne ________, pod št. objave_____/________, objavila javni razpis po postopku konkurenčnega dialoga, za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Lenart:

 1. SKLOP I (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Lenart),
 2. SKLOP II (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Voličina).

Vabimo Vas, da podate Vašo prijavo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo prijave.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Martin Breznik, Uroš Brumec, Mirko Kojc

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , uros.

 

                              Žig                                                                                                   Župan občine Lenart

                                                                                                                                  Mag. Janez Kramberger


OBR-I/2

Naročnik: Občina Lenart
Trg svobode 7
2230 Lenart

Številka: 430 – 6 /2011
Datum: 1.2.2012

 

NAVODILO ZA IZDELAVO PRIJAVE

 

1. člen

V skladu z 46. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 36. členom Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011) je naročnik objavil javni razpis za prvo fazo postopka konkurenčnega dialoga.

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Lenart:

 1. SKLOP I (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Lenart),
 2. SKLOP II (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Voličina).

 

V ta namen je naročnik izdelal navodila za izdelavo prijave.

 

2. člen

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

 

3. člen

Prijavitelj mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku.

 

4. člen

Za pravilnost prijave mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 1. prijava (OBR-I/3);
 2. izjavo (OBR-I/4);
 3. dokumentacijo in ostale izjave iz 8. člena teh navodil.

 

5. člen

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo prijave.

Kontaktna oseba naročnika bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, najkasneje štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe.

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na spletni strani naročnika (http://www.lenart.si/)

 

6. člen

Po roku za oddajo prijav, bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih prijav ter druge informacije, pošiljala po elektronski pošti kontaktni osebi prijavitelja, navedeni v prijavi.

 

7. člen

Prijavo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

 

Občina Lenart

Trg svobode 7

2230 Lenart

 

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PRIJAVA” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo »koncesija za vzdrževanje cest – SKLOP I« oziroma »koncesija za vzdrževanje cest – SKLOP II«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

 

8. člen

Naročnik bo priznal sposobnost prijaviteljem na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost gospodarskega subjekta-prijavitelja:

1. Da prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku /KZ-1/ (Uradni list RS, št. 55/2008): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

Da kot prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: izjava prijavitelja. (OBR-I/4)

Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko prijavitelj da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika prijavitelja.

2. Da proti prijavitelju ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

Dokazilo: izjava prijavitelja. (OBR-I/4)

3. Da prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega razpisa.

Dokazilo: izjava prijavitelja. (OBR-I/4)

4. Da prijavitelj izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

Dokazilo: izjava prijavitelja. (OBR-I/4)

5. Da prijavitelj soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Dokazilo: izjava prijavitelja. (OBR-5)

B. Poklicna sposobnost gospodarskega subjekta-prijavitelja:

6. Da ima prijavitelj veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Prijavitelj mora biti registriran za vzdrževanje cest in gradnjo cest.

Dokazilo: izjava prijavitelja. (OBR-I/4)

Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika prijavitelja.

7. Da ima prijavitelj veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: izjava prijavitelja. (OBR-I/4)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

8. Da ima prijavitelj plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev.

Dokazilo: izjava prijavitelja. (OBR-I/4)

9. Da prijavitelj v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun iz katerega je razvidno, da prijavitelj v zadnjih šestih mesecih pred oddajo prijave ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima prijavitelj več transakcijskih računov, mora predložiti za vsak račun potrdilo.

D. Tehnični pogoji:

10. Prijavitelj mora razpolagati z najmanj enim ustreznim objektom za izvajanje vzdrževalnih del (vzdrževalna enota), ki mora biti locirana, dimenzionirana in tehnično opremljena za redno vzdrževanje cest.

Dokazilo: Izjava prijavitelja ter opis objektov vzdrževalne enote.

11. Da ima ustrezne tehnične zmogljivosti za izvajanje razpisane storitve. (Seznam tehničnih sredstev Priloga 2)

Dokazilo: izjava prijavitelja o ustreznih tehničnih zmogljivostih. (OBR-I/7)

12. Da je v zadnjih treh letih izvajal ali izvaja primerljiva dela pri najmanj enem javnem naročniku (ni obvezno da je imel prijavitelj sklenjeno koncesijsko pogodbo).

Dokazilo: izjava prijavitelja o izkušnjah (OBR-I/8) s priloženim potrdilom – reference (OBR-I/8a).

E: Kadrovski pogoji

13. Da prijavitelj razpolaga z ustreznim številom, izobrazbo in delovnimi izkušnjami kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju del (seznam kadra Priloga 1).

Dokazilo: izjava prijavitelja o ustreznih kadrovskih zmogljivostih. (OBR-I/7)

9. člen

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.

Prijavitelj se lahko prijavi na en sklop ali na oba sklopa.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.

 

10. člen

Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:

 • cena,
 • izkušnje v zvezi z izvajanjem storitev javne službe.

 

11. člen

Prijavo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo koncesionirane storitve. Pravni akt o skupni izvedbi koncesionirane storitve mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej koncesija dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno prijavo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. člena A., B. in C. točke, ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

 

12. člen

Prijavitelj mora pripraviti en izvod dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja prijavitelja. Prijava ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak prijavitelja. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše prijavo.

 

13. člen

Prijavitelj mora prijavi priložiti izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in izvedbi program izvajanja zimske službe.

I. Izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih cest mora vsebovati naslednje podatke:

 1. pregledniško službo,
 2. redno vzdrževanje prometnih površin,
 3. redno vzdrževanje bankin,
 4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
 5. redno vzdrževanje brežin,
 6. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
 7. redno vzdrževanje vegetacije,
 8. zagotavljanje preglednosti,
 9. čiščenje cest in drugih prometnih površin,

10.  redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na drugih prometnih površinah,

11.  intervencijske ukrepe in

12.  zimsko službo.

 

II. Izvedbeni program izvajanja zimske službe mora vsebovati naslednje podatke:

 1. organizacijsko shemo vodenja ter pristojnosti in odgovornosti koncesionarja,
 2. razpored pripravljalnih del,
 3. načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
 4. razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
 5. dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
 6. načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
 7. mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
 8. način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.

Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na: pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala, pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti), usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.

 

Izvedbena programa morata biti pripravljena v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998) in upoštevati 100 % standard izvajanja vzdrževanja po tem pravilniku.

 

Prijavitelj mora izvedbena programa finančno ovrednotiti in izračunati letno nadomestilo, ki bi ga občina plačevala za izvajanje javne službe.

 

 

                                                   Žig                                                                                    Župan občine Lenart

                                                                                                                                         Mag. Janez Kramberger


Priloga 1

Najmanjše število zaposlenega strokovnega kadra za posamezni sklop.

Prijavitelj mora imeti sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju za te kadre, če niso v delovnem razmerju:

-       1 odgovorni vodja vzdrževanja in obnove cest

-       1 zaposleni (strokovno – tehnični kader) (to funkcijo lahko opravlja tudi odgovorni vodja vzdrževanja in obnove cest) za:

 • organizacijo in koordinacijo del rednega vzdrževanja in obnavljanja cest,
 • spremljanje in izvajanje prometnih režimov (prometna, neprometna signalizacija in oprema),
 • izvajanje administrativno tehničnih nalog,
 • uveljavljanje škod pri zavarovalnicah;
 • pripravo in izdelavo obračunov;

-       4 zaposlenih (operativni kader) za opravljanje nalog:

 • voznika,
 • strojnika,
 • cestnega preglednika,
 • vzdrževalca cest.

SKUPAJ: najmanj 5 (pet) zaposlenih

Najnižja zahtevana izobrazba v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006) in delovne izkušnje zaposlenih:

-       vzdrževalec cest – druga raven izobraževanja,

-       cestni preglednik – četrta raven izobraževanja,

-       voznik – četrta raven izobraževanja ali druga raven izobraževanja in ustrezna poklicna kvalifikacija

-       strojnik – četrta raven izobraževanja ali druga raven izobraževanja in ustrezna poklicna kvalifikacija

-       vzdrževalec cest – četrta raven izobraževanja,

-       tehnični administrator - obračunski referent – peta raven izobraževanja ali vsaj četrta raven izobraževanja in 5 let delovnih izkušenj v kolikor to delo opravlja hkrati tudi odgovorni vodja vzdrževanja

-       odgovorni vodja vzdrževanja –vsaj četrta raven izobraževanja in 5 let delovnih izkušenj,

Zahtevane delovne izkušnje, razen če ni v prejšnji točki drugače določeno:

a) do vključno četrte ravni izobraževanja:

-       enoletne izkušnje pri delih na cestah

-       za odgovornega vodjo vzdrževanja 5 let delovnih izkušenj;

b) peta raven izobraževanja in višje:

-       izobrazba gradbene, prometne smeri ali ustrezne druge tehnične smeri,

-       5 let delovnih izkušenj pri podobnih delih in nalogah.


Priloga 2

Tehnične zmogljivosti za posamezni sklop.

Oprema cestne vzdrževalne enote

Vzdrževalna enota mora ustrezati naslednjim zahtevam:

-       pokrita skladišča ali silose za sol za posipanje za minimalne zaloge 30 ton,

-       deponijo za drobljenec za posipanje (izjemoma na prostem) za minimalne zaloge 50 m3 vseh frakcij,

-       garaže ali prostore za mehanizacijo,

-       skladišče za cestno - prometno opremo in signalizacijo,

-       skladišče za materiale za interventno krpanje cest,

-       priročno mehanično delavnico s skladiščem,

-       upravne in dežurne prostore.

 

Prijavitelj mora imeti zgradbe v svoji lasti oziroma mora imeti sklenjeno najemno pogodbo.

Tehnična oprema, ki jo mora imeti prijavitelj v lasti ali najemu

Minimalni obseg mehanizacije in opreme za izvajanje koncesije je:

-       1 stroj za pometanje,

-       1 kompresor,

-       1 vozilo za prevoz oseb,

-       3 tovorna vozila najmanj 9 - 12 ton nosilnosti,

-       1 unimog ali 1 traktor s priključki za košnjo,

-       1 unimog ali 1 traktor,

-       2 rovokopača,

-       1 valjar teže minimalno 1500 kg,

-       1 stroj za rezanje asfalta, globina reza do 15 cm,

-       1 vibracijsko nabijalo (žaba in plošča),

-       1 agregat za proizvodnjo električne energije,

-       1 vrtalno kladivo,

-       1 hidravlično razbijalno kladivo,

-       1 komplet prenosnih prometno odvisnih semaforjev,

-       1 kosilnica nahrbtna na 50 km

-       1 motorna žaga,

-       1 pregledniško vozilo z vso opremo, ki je predpisana za opravljanje pregledniške službe za najnujnejše vzdrževalne ukrepe,

-       2 vlečna posipalca,

-       2 nošena posipalca,

-       1 snežni plug na 20 km,

-       opremljenost za pravočasno interno in eksterno obveščanje o dogodkih na cestnem omrežju, GSM aparati, internet.

Koncedent ima pravico zahtevano opremo cestne vzdrževalne enote in tehnično opremo preveriti pri ponudniku. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva.

Priloga 3

OPIS PREDMETA KONCESIJE

 

Predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Lenart in sicer bo koncesija podeljena za dve območji:

OBMOČJE SKLOP I (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Lenart) najmanj 27,721 km lokalnih cest, 5,655 km lokalne zbirne ceste, 4,622 km lokalne krajevne ceste, 52,346 km javnih poti in 42.272 m² javnih prometnih površin.

OBMOČJE SKLOP II (koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v KS Voličina). najmanj 31,812 km lokalnih cest, 55,760 km javnih poti in 5.200 m² javnih prometnih površin.

Javna služba po tem odloku obsega:

 • redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje občinskih javnih cest;
 • vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem občinskih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih površin).

Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje občinskih javnih cest obsega:

 • vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje občinskih javnih cest) in
 • organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: obnavljanje občinskih javnih cest).

Vzdrževanje drugih prometnih površin obsega vzdrževanje:

 • odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;
 • podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v naselju;
 • kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč.

Zimska služba obsega:

 1. organizacijsko shemo vodenja ter pristojnosti in odgovornosti koncesionarja,
 2. razpored pripravljalnih del,
 3. načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
 4. razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
 5. dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
 6. načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
 7. način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.

Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na: pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala, pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti), usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.

CILJI KI JIH ZASLEDUJE KONCEDENT

Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (10 let) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu z zakonom in odlokom občine. Pri tem koncesionar izvajati javno službo in vzdrževati občinske ceste v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998).


 DOKUMENTACIJA_ZA_PRIJAVO_NA_JAVNI_RAZPIS.doc
 Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja.pdf
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart.pdf

 Objava v Uradnem listu RS.pdf

Objava dodatnih obrazcev za pripravo izvedbenega programa
 Priloge letnega programa
 Seznam kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Lenart

 Objava odgovorov na vprašanja
 SKLOP I - KS Lenart
 SKLOP II - KS Voličina