V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

Občina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini par. št. 473, k.o. Vinička vas za potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora NN kablovoda in vodovodnega priključka. Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 55. člena ZSPDSLS in 31. členom Uredbe.

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 16.02.2012.

Objavljeno dne 16.02.2012

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.