Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 63/03, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl. US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008) in 17. in 18. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/2009, 81/2011) objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

 

  1. I.      PREDMET RAZPISA

 

  1. PREDMET RAZPISA

 

Občina Lenart razpisuje dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, ki je nezasedeno v letu 2012 in sicer:

 

Predmet javnega razpisa je eno (1) stanovanje:

 

Stanovanje št. 12, ident. št. 532-1047-12. E, v 3. nadstropju v stanovanjskem bloku v Gubčevi ul. 10, 2230 Lenart v Slov. goricah, v velikosti 41,55 m2, s pripadajočo kletjo. Stanovanje je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, s katerim ima Občina Lenart sklenjeno razpolagalno pravico.

 

Stanovanje bo upravičencu dodeljeno po prednostni listi, ki bo izdelana na podlagi tega razpisa.

 

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

  • Lista A za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/2009 in 81/2011) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine;
  • Lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so po 10. členu Pravilnika glede na dohodek lahko zavezani plačati lastno udeležbo in varščino.

 

Prosilci bodo uvrščeni na ločene liste v okviru liste A (niso zavezanci za plačilo varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva.

 

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

 

Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.

 

  1. NEPROFITNA NAJEMNINA

 

Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 99/2008), oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Mesečna najemnina v marcu 2012 za stanovanje št. 10, v 3. nadstropju Gubčevi ul. 10 v Lenartu, znaša 140,47 EUR.

 

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavijo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z določili 121. člena Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, oz. na podlagi predpisa, ki velja v času najema stanovanja.

 

V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona bo najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas.

 

Najemodajalec lahko vsakih pet let preveri, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo s prosto oblikovano najemnino po merilih in postopku, ki jih določa pravilnik.

 

  1. POVRŠINSKI NORMATIV

 

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

  

Št. članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe ali varščine – LISTA A

Površina stanovanja s plačilom varščine –LISTA B

1 - člansko

od 20 m2 - 30 m2

od 20 m2 - 45 m2

2 - člansko

nad 30m2 - 45 m2

nad 30 m2 - 55 m2

3 - člansko

nad 45 m2 - 55 m2

nad 45 m2 - 70 m2

4 - člansko

nad 55 m2 - 65 m2

nad 55 m2 - 82 m2

5 - člansko

nad 65 m2 - 75 m2

nad 65 m2 - 95 m2

6 - člansko

nad 75 m2 - 85 m2

nad 75 m2 - 105 m2

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

 

  1. II.      RAZPISNI POGOJI
  1. SPLOŠNI POGOJI

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju občine Lenart.

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v občini Lenart možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve,

- žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, če imajo začasno bivanje na območju občine Lenart,

- do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku in da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

5. DOHODKOVNI KRITERIJ

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu 2011 (od 01.01.2011 do 31.12.2011) ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 987,39 EUR.

 

Velikost gospodinjstva

LISTA A

Dohodek ne sme presegati naslednjih % od povprečne neto plače v državi

Meja dohodka v EUR

LISTA B

Dohodek ne sme presegati naslednjih % od povprečne neto plače v državi

Meja dohodka v EUR

1 - člansko

90%

888,65

od 90 - 200 %

nad 888,65 do 1.974,78 EUR

2 - člansko

135%

1332,98

od 135 - 250 %

nad 1.332,98 do 2.468,48 EUR

3 - člansko

165%

1629,19

od 165 - 315 %

nad 1.629,19 do 3.110,28 EUR

4 - člansko

195%

1925,41

od 195 - 370 %

nad 1.925,41 do 3.653,34 EUR

5 - člansko

225%

2221,63

Od 225 - 425 %

nad 2.221,63 do 4.196,41 EUR

6 - člansko

255%

2517,84

od 255 - 470 %

nad 2.517,84 do 4.640,73 EUR

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem 25 odstotnih točk.


6. PREMOŽENJE PROSILCA

 

Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

-          da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v koledarskem letu 2011 ne presegajo gornje meje, določene v točki 5. tega razpisa,

-          da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,

-          da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.

 

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

 

Velikost gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40% vrednosti primernega stanovanja

1-člansko

15.148,80 EUR

2-člansko

18.515,20 EUR

3-člansko

23.564,80 EUR

4-člansko

27.604,48 EUR

5-člansko

31.980,80 EUR

6-člansko

35.347,20 EUR

 

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR in površinski normativ, predviden za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN

SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

Prednostna lista bo sestavljena na podlagi meril, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/2009, 81/2011). Stanovanjske in socialne razmere prosilcev bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/2009, 81/2011).

 

 

7. SPLOŠNE PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

 

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.

8. DODATNE PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

 

Za prednostne kategorije prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu 87. členom Stanovanjskega zakona in 2. točko 6. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, se upoštevajo naslednje točkovne vrednosti:

 

Mlade družine, mladi:
50 točk
starost družine do 35 let
 
starost prosilca do 30 let
 
 
 
Družina z večjim številom otrok:
 
najmanj trije otroci
50 točk
za vsakega nadaljnjega otroka
20 točk
 
 
Invalidi in družine z invalidnim članom:
60 točk
Invalidnost
 
 
 
Družina z manjšim številom zaposlenih:
50 točk
zaposlenost v družini
 
 
 
Državljani z daljšo delovno dobo:
60 točk
brez stanovanja ali podnajemniki
 
 
 
Žrtve nasilja v družini
60 točk
 
 
Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
60 točk

 

V primeru, da dva prosilca dosežeta enako število točk pri oceni stanovanjskih in socialnih razmer prosilca, ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilec, ki ima slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov ter živi v slabših socialno zdravstvenih razmerah.

Komisija lahko opravi ogled stanovanjskih razmer udeležencev razpisa, o čemer so udeleženci razpisa predhodno obveščeni.

IV. RAZPISNI POSTOPEK

9. OBRAZCI

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v glavni pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 6/I ali na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si. Kontaktna oseba za informacije je Brigita Rojs, tel. 02 729 13 20.

 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki ne bodo dopolnjene v roku in vloge, oddane po zaključku razpisanega roka, bodo s sklepom zavržene.


10. PREDLOŽITEV LISTINSKIH DOKAZIL

 

Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem, morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje listine:

 

- izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer ter kopijo osebnega dokumenta,


– izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto 2011,


– dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu 2012, če v koledarskem letu 2011 ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;


– izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/2011),


– najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih oz. izjavo, zakaj pogodba ni bila sklenjena,


– dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,


– izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje.


(2) Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko najemodajalcu s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi priložiti pisne izjave, ki veljajo za osebno oziroma pisno privolitev na podlagi določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek.


(3) Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk podatkov.

 

(4) Dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.


(5) Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih zavezancev, o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stanovanj v tem odstavku navedene podatke pridobivajo od davčnega organa v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

 

Prosilec lahko predloži tudi druge listine, s katero se izkazuje socialno-zdravstvene razmere, če na njihovi podlagi uveljavlja dodatne točke:

1. Dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ali, stanovanja, ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije, nefunkcionalna razporeditev prostorov itd.) in eventuelna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin. V kolikor nimate zapisnika o točkovanju izpolnite ustrezno izjavo s podatki o kvaliteti stanovanja.

2. Potrdilo o šolanju otrok, ki so starejši od 15 let.

3. Zdravniško potrdilo o nosečnosti.

4. Odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji državi, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere).

5. Dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada.

6. Dokazilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe.

7. Izvid osebnega zdravnika, s katerim se potrjuje, da prosilec, ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, zaradi vlage v stanovanju. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.

8. Dokazilo o invalidnosti I., II, in III. kategorije (Odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS).

9. Odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe.

10.  Dokazilo o nasilju v družini: strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča-varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam nasilja v družini psihosocialno pomoč ob nasilju.

11.  Odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja.

12.  V primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje).

13.  Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ali notarsko overjeno izjavo o obstoju izvenzakonske skupnosti.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

 

  1. ROK ZA ODDAJO VLOG

Vlogo s prilogami je potrebno oddati osebno v glavni pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart, soba št. 6/I ali priporočeno po pošti na naslov: OBČINA LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, s pripisom: RAZPIS ZA NEPROFITNA STANOVANJA - NE ODPIRAJ!, v zaprti kuverti, v roku 15 dni od objave razpisa. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni okvirno v roku 60 dni po preteku roka za oddajo vlog.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Lenart http://www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem vestniku štajerske in koroške regije.


Datum: 10. april 2012
Številka: 352-11/2012

 

OBČINA LENART
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
Župan

 Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije 2012

 Vloga zapridobitev neprofitnega stanovanja 2012