478-113/2011
28. 07. 2011

OBČINA LENART
TRG OSVOBODITVE 7
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH


ZADEVA: Objava namere o sklenitvi služnosti


V skladu s  31. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) objavlja

namero o ustanovitvi služnosti

Občina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini par. št. 580 in 586, obe k.o. Črmljenšak.
Utemeljitev ustanovitve služnosti z neposredno pogodbo oziroma na podlagi pogajanj:
Stranka je podala  vlogo za ustanovitev služnosti za ureditev NN priključnega kabla in TK kablovoda, ki bosta prečkala  obe navedeni nepremičnini in sicer NN kablovod prečka nepremičnino par. št. 580, TK vod pa par. št. 586, obe k.o.
Črmljenšak. Obe nepremičnini predstavljata kategorizirani občinski cesti.
Izgrajeni vodi bodo služili priključitvi načrtovanega individualnega stanovanjskega objekta na obe omrežji. Prečkanje cest se izvede s podvrtavanjem brez poseganja v vrhnji ustroj ceste (tampon, asfaltna prevleka).Obremenitev nepremičnega premoženja se  ustanavlja v javno korist (širjenje komunalnih vodov) je utemeljena na podlagi 55. člena  ZSPDSLS in 31.  členom Uredbe.
Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.
Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart in se objavi z dnem 28.07.2011.


Pripravil:
Martin Breznik, univ. dipl. prav., dipl. ekon.
Svetovalec za splošne in pravnezadeve

mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
župan občine Lenart