Na podlagi 10. člena Zakona o športu ( Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 ) in 33. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart ( Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2011), Občina Lenart objavlja

 JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Lenart za leto 2012

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:

- interesna športna vzgoja otrok in mladine,

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,

- športna dejavnost študentov,

- kakovostni šport,

- vrhunski šport,

- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov,
- delovanje in programi zveze športnih društev,

- informatika v športu,

- znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,

- informiranje o športu v medijih,

- založniška dejavnost v športu,

- propagandna dejavnost v športu,

- razvojno raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,

- eksperimentalni programi v športu,

- mednarodna dejavnost v športu.

 

2. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa

Za sofinanciranje programov športa v letu 2012 je na razpolago:

-          10.000,00 EUR za dejavnost in nakup športne opreme športnih društev, klubov in zveze športnih društev ter manjša vzdrževalna dela na športnih objektih in napravah.

 

3. Obdobje porabe pridobljenih sredstev

Prejeta sredstva na podlagi javnega razpisa morajo biti porabljena do 31.12.2012.

4. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si;

Rubrika : razpisi; sofinanciranje programov športa v Občini Lenart za leto 2012«.

Razpisno dokumentacijo je možno tudi prevzeti na Občini Lenart, soba 6/I ( glavna pisarna ).

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Jože Dukarič, telefon: 02/ 729-13-17

5. Vsebina prijave

Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce s prilogami za programe športov, na katere se izvajalci športnih programov prijavljajo.

6. Rok in način prijave

Prijavo na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Lenart za leto 2012 morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na obrazcih in prilogah posredovanih v razpisni dokumentaciji iz navedene spletne strani občine pod točko 4. tega razpisa.

Prijave na razpis morajo prispeti do vključno torka, 5. junija 2012 do 14. oo ure ( tudi če so oddane po pošti ) v zaprti kuverti na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor.

Na kuverti mora ob naslovniku biti tudi vidno napisano »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ŠPORTA 2012«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan pošiljatelj in njegov naslov.

Prijave na razpis se lahko oddajo tudi osebno do navedenega datuma in ure v glavni pisarni ( soba 6/I. ).

7. Objava izida javnega razpisa in rok za pritožbo

Sklep za sofinanciranje programov športa bo izdan vsem prijaviteljem na javni razpis v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Lenart.

Vlagatelji lahko pritožbo na izdani sklep o višini prejetih sredstev podajo v roku 8 dni od prejema sklepa.

8. Sklenitev pogodbe

Župan Občine Lenart bo z izbranimi izvajalci športnih programov v roku 8 dni po dokončnosti sklepa sklenil pogodbe.


Številka: 671-2/2012

Datum:  25.4.2012

 

Župan

mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

 

 ŠPORT - RAZPISNA DOKUMENT. ZA OBJAVO 2012