V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini par. št. 528/5, k.o. Lenart v Slov. goricah.

Utemeljitev ustanovitve služnosti z neposredno pogodbo oziroma na podlagi pogajanj:

Stranka je podala vlogo za ustanovitev služnosti in sicer postavitev začasnega montažnega objekta v izmeri bruto 15 m2, na nepremičnini parc. št. 528/4 k.o. Lenart v Slov. goricah, last Občine Lenart. Velikost objekta znaša max. dimenzij 6,00 x 2,50 m. Stranka je priložila idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje Progrin d.o.o. iz Gornje Radgone.

Obremenitev nepremičnega premoženja je utemeljena na podlagi 55. člena ZSPDSLS in 31. člena Uredbe.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

 

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 16.05.2012.


Objavljeno dne 16.05.2012

 

Župan Občine Lenart

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.