V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

 NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini par. št. 408/2, k.o. Sp. Porčič za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora srednjenapetostnih zemeljskih kablovodov v skladu s projektno dokumentacijo za kabliranje dela DV 20 kV d-596 RTP Lenart – RTP Radenci, dela DV 20 kV d-193 RTP Lenart – RTP Ptuj in dela DV 20 kV d-052 RTP Lenart – Benedikt ter vključitev TP Saubermacher v SN 20 kV omrežje. Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 55. člena ZSPDSLS in 31. členom Uredbe.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

 

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 14.05.2012.

Objavljeno dne 14.05.2012

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.