V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 Občina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini par. št. 814/1, k.o. Lenart v Slovenskih goricah za potrebe položitve in vzdrževanja NN kablovoda od transformatorske postaje do poslovnega objekta v brežini obstoječe kategorizirane občinske ceste in prečkanja ceste s podvrtavanjem.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 01.06.2012.

 

Objavljeno dne 01.06.2012

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.