Občinska uprava Občine Lenart izdaja na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 63/03, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl. US: P-31/06-4, 18/2007 Skl. US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008) in 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/2009, 81/2011), Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, št. 352-11/2012 (MUV, št. 9/2012) izdaja in objavlja

PREDNOSTNO LISTO ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ

Komisija je, v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, št. 352-11/2012, ki je bil objavljen v MUV-u št. 9/2012, dne 10.04.2012, Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ter Stanovanjskega zakona ocenila stanovanjske in socialne razmere vlagateljev, preverila utemeljenost vlog in določila seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, kot sledi:

Zap. št.

Priimek in ime upravičencev

Število

članov

družine

Število

točk

Pripadajoča neto

stanovanjske

površine

1.

Lipnik Miran

4

410

nad 55 m2 do 65 m2

2.

Breznik Janez

1

350

od 20 m2 do 30 m2

3.

Španinger Bojan

2

350

nad 30 m2 do 45 m2

4.

Hafner Gorazd

3

340

nad 45 m2 do 55 m2

5.

Rotar Jelka

4

280

nad 55 m2 do 65 m2

6.

Pečko Rok

2

280

nad 30 m2 do 45 m2

7.

Maltarić Goran

1

230

od 20 m2 do 30 m2

8.

Lešnik Suzana

1

230

od 20 m2 do 30 m2

9.

Rojs Anka

2

220

nad 30 m2 do 45 m2

10.

Benko Manja

1

180

od 20 m2 do 30 m2

Obrazložitev

Komisija, ki je bila imenovana na podlagi sklepa župana, št. 352-11/2012, z dne 24.04.2012 je

proučila utemeljenost vlog, prispelih na javni razpis. Na podlagi prejetih listinskih dokazil, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je o tem sestavila zapisnik. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v 23. členu določa, da najemodajalci na podlagi določb pravilnika, razpisnih pogojev ter obrazca iz priloge pravilnika določijo prednostno listo upravičencev za oddajo stanovanj v najem in jo objavijo na enak način kot razpis. Prednostna lista se objavi na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si.

 

 

Pripravila:

Brigita Rojs

 

 

 

mag. Vera Damjan Bele, dipl. ekon. inž. gr.

Direktorica občinske uprave