Občina Lenart na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. L. RS, št. 34/2011), 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v obdobju 2011/2012, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart, na seji dne 15.12.2011 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN


I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

 

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/ 729 13 10;

Fax 02/720 73 52, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Lenart:

 

 1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1108, ID znak 532-1108/0-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina zemljišča znaša 647 m2.

Izklicna cena nepremičnine po točko A je 21.998,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 26.397,60 EUR) in ga plača kupec.

 

 1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 701, ID znak 532-701/0-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina zemljišča znaša 654 m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko B je 22.890,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 27.468,00 EUR) in ga plača kupec.

 

 

 1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 705/1, ID znak 532-705/1-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina zemljišča znaša 534 m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko C je 18.690,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 22.428,00 EUR) in ga plača kupec.

 

 

 1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 712/1, ID znak 532-712/1-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina zemljišča znaša 878 m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko D je 21.950,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 26.340,00 EUR) in ga plača kupec.

 

 

 1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 712/5, ID znak 532-712/5-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina zemljišča znaša 1.042 m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko E je 26.050,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 31.260,00 EUR) in ga plača kupec.

 1. Sklop nezazidanih stavbnih zemljišča (NPIC):
  1. Par. št. 911/21, ID znak 523-911/21-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 1485 m²,
  2. Par. št. 911/20, ID znak 523-911/20-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 1613 m²,
  3. Par. št. 70/8, ID znak 523-70/8-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 1733 m²,
  4. Par. št. 1094/11, ID znak 523-1094/11-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 169 m²,

skupna površina 5000 m²

Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo vse parcelne številke skupaj, kot zaključena celota!

Izklicna cena nepremičnine pod točko F je 125.000,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 150.000,00 EUR) in ga plača kupec.

 1. Sklop nezazidanih stavbnih zemljišča (NPIC):
  1. Par. št. 1094/12, ID znak 523-1094/12-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 345 m²,
  2. Par. št. 70/9, ID znak 523-70/9-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 1567 m²,
  3. Par. št. 911/22, ID znak 523-911/22-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 5209 m²,
  4. Par. št. 911/5, ID znak 523-911/5-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 876 m²,

skupna površina 7997 m²

Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo vse parcelne številke skupaj, kot zaključena celota!

Izklicna cena nepremičnine pod točko G je 199.925,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 239.910,00 EUR) in ga plača kupec.

 1. Sklop nezazidanih stavbnih zemljišča (NPIC):
  1. Par. št. 911/19, ID znak 523-911/19-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 4360 m²,
  2. Par. št. 911/18, ID znak 523-911/18-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 468 m²,
  3. Par. št. 1094/10, ID znak 523-1094/10-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 150 m²,

skupna površina 4978 m²

Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo vse parcelne številke skupaj, kot zaključena celota!

Izklicna cena nepremičnine pod točko H je 124.450,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 149.340,00 EUR) in ga plača kupec.

 1. Sklop nezazidanih stavbnih zemljišča (NPIC):
  1. Par. št. 1100/17, ID znak 523-1100/17-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 1794 m²,
  2. Par. št. 911/15, ID znak 523-911/15-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 566 m²,

skupna površina 2360 m²

Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo vse parcelne številke skupaj, kot zaključena celota!

Izklicna cena nepremičnine pod točko I je 59.000,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 70.800,00 EUR) in ga plača kupec.

 1. Nezazidano stavbno zemljišče (NPIC):
 2. Par. št. 911/14, ID znak 523-911/14-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 2361 m²,

Izklicna cena nepremičnine pod točko J je 59.025,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 70.830,00 EUR) in ga plača kupec.

 

 1. Nezazidano stavbno zemljišče (NPIC):
 2. Par. št. 911/16, ID znak 523-911/16-0, k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 2360 m²,

Izklicna cena nepremičnine pod točko K je 59.000,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 70.800,00 EUR) in ga plača kupec.

V izklicnih cenah predmetnih nepremičnin ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih nepremičnin (od točke A. do E.):

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plan Občine Lenart za območje nove Občine Lenart v letu 2002 (Uradni list RS. št.  78/04)

Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Lenart (MUV št. 20/10)

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92, 54/95, 91/02, 82/03, MUV št. 4/08, 31/08, 16/09, 2/11, 4/11)

Oznaka prostorske enote: S-8-700, 701, 705/1; S9 – 712/1, 712/5; S 5 -1108)

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih nepremičnin (od točke F. do K.):

V  skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart (Uradni list RS, št. 78/04; MUV, št. 20/10) so zemljišča, navedena pod točko A. po namenski rabi opredeljena kot pretežno proizvodno območje, urejajo pa se po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene naslednje  vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Ur. l. RS, št. 69/2007 in 17/2008):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov; 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila; 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov; 24 Proizvodnja kovin; 25.4 Proizvodnja orožja in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah; 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo

G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil

H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 51 Zračni promet)

I) Gostinstvo

J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti

K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti

L) Poslovanje z nepremičninami

M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

P) Izobraževanje

Q Zdravstvo in socialno varstvo

R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

S) Druge dejavnosti.

Vrste dopustnih gradenj:

- gradnje novih objektov,

- nadomestne gradnje,

- spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,

- funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,

- adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,

- nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,

- odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb,

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah

- postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov,

- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.

 

Vrste dopustnih objektov:

- nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti, nezahtevni in enostavni objekti. 

 

Vrste dopustnih objektov:

Ne stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti, gradbeno inženirski objekti.


III. Vrsta pravnega posla : prodajna pogodba

IV. Pogoji prodaje:

 1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota.
 1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
 1. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
 • Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko:

ü  pod točko A: 00 1

ü  pod točko B: 00 2

ü  pod točko C: 00 3

ü  pod točko D: 00 4

ü  pod točko E: 00 5

ü  pod točko F: 00 6

ü  pod točko G: 00 7

ü  pod točko H: 00 8

ü  pod točko I: 00 9

ü  pod točko J: 00 10

ü  pod točko K: 00 11

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

 1. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.

V. Drugi pogoji:

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje si Občina Lenart obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko - izvedbenega akta.

VI. Ponudba

 1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
 • Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
 • Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
 • Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
 • Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene.
 • Kopijo matične in davčne številke.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

 1. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
 • do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
 1. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.
 2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
 3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
 4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.

 

VIII. Sklenitev pogodbe:

 1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice in služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
 4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe:

Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 10.09.2012 do 08:00 ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno:

 • za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - A«,
 • za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - B«,
 • za nepremičnino pod točko C: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - C«,
 • za nepremičnino pod točko D: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - D«,
 • za nepremičnino pod točko E: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - E«,
 • za nepremičnino pod točko F: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - F«,
 • za nepremičnino pod točko G: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - G«,
 • za nepremičnino pod točko H: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - H«,
 • za nepremičnino pod točko I: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - I«,
 • za nepremičnino pod točko J: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - J«,
 • za nepremičnino pod točko K: »Ne odpiraj– ponudba za nakup nepremičnine - K«,
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne, 10. 09. 2012, ob 08.30 uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje

X. Kontaktne osebe prodajalca

, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , tel. 729 13 10, kjer lahko pridobijo tudi razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Lenart.

Številka: 478-49/2012

Datum: 09.08.2012

 

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
župan