V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pogodbe   na delu zemljišča par.št. 818 k.o. Lenart v Slovenskih goricah, za potrebe izgradnje, dostopa, obratovanja in vzdrževanja komunalnih priključkov s prečkanjem kategorizirane občinske ceste za potrebe priključitve večstanovanjskega objekta na par. št. 323/10, k.o. Lenart v Slovenskih goricah.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 12.10.2012.

Objavljeno dne 12.10.2012

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.