V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Lenart objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče, parc. št. 452, k.o. Lenart v Slov. gor. – del.
Za navedeno nepremičnino bo sklenjena najemna pogodba za obdobje 6-ih (šestih) mesecev z možnostjo podaljšanja.
Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si.   

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
župan