V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pogodbe   na delu zemljišča par.št. 78/7, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, šifra k.o. 532, za potrebe izgradnje in vzdrževanja vodovodnega priključka s prečkanjem in položitev v območje kategorizirane občinske ceste, za potrebe priključitve načrtovanega trgovsko skladiščnega objekta (rekonstrukcija obstoječega objekta) na par. št. 91/10, k.o. Lenart v Slovenskih goricah.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 25.01.2013.

Objavljeno dne 25.01.2013 

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.