V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010 in 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v javno koristi na nepremičnini par. št. 747/3 k.o. Sp. Voličina, ki obsega naslednja upravičenja: graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 55. člena ZSPDSLS in 31. členom Uredbe.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 14.02.2013

Objavljeno dne 14.02.2013

                                                                Župan Občine Lenart
                                                mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.