V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pogodbe   na delu zemljišča par.št. 446/5, k.o. Sp. Žerjavci, šifra k.o. 522, za potrebe služnostne poti in izgradnje in vzdrževanja NN elektrovoda do načrtovanega enostanovanjskega objekta na par. št. 309/4, k.o. Sp. Žerjavci, šifra k.o. 522.

Za ustanovitev služnosti na delu predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 20.03.2013.

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.