V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pogodbe (odplačna služnost)   na delu zemljišča par.št. 287/14, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, šifra k.o. 532, za potrebe služnostne pravice ureditve in vzdrževanja letnega gostinskega vrta ter ureditve zelence.

Za ustanovitev služnosti na delu predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna odplačna pogodba za ustanovitev začasne služnostne pravice.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 24.04.2013.

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.