V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pogodbe (brezplačna služnost)   na zemljišča par.št. 287/14 in 290/1, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, šifra k.o. 532, za potrebe služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja toplovoda s vkopom in prečkanjem navedenih parcel do obstoječih poslovnih objektov na par. št. 285/2, 286/1 in 287/2, vse k.o. Lenart v Slov. goricah.

Za ustanovitev služnosti na delu predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna brezplačna pogodba za ustanovitev začasne služnostne pravice.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 10.05.2013.

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.