Seje občinskega sveta mandat 2010-2014

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) 

sklicujem

24. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 21. avgusta 2014 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisa sklepov 23. redne seje občinskega sveta. 

2.1 Zapisnik 23. seje

2.2 Odgovori na pobude in vprašanja

3. Potrditev dnevnega reda.

4. Sklep o imenovanju predstavnikov sveta zavoda Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart.

5. Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart.

6. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Lenart.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času. 


                                                                                             Župan:
                                                                         mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

PRILOGE:

- Gradivo za 24. sejo

 
Več člankov...