Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20., 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)

 sklicujem
1.
izredno sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 24. oktobra 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 19. redne seje občinskega sveta.
   Zapis sklepov 19. seje
 3. Potrditev dnevnega reda.
   Vabilo na 1. izredno sejo
 4. Sklep o podelitvi priznanj občine Lenart za leto 2013.
   Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2013
 5. Sklep o pričetku postopka oddaje koncesije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Lenart z izgradnjo centralne čistilne naprave Lenart.
   ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA OBČINSKI SVET OKTOBER

       Koncesija za ČN Lenart 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

                                                                                          Župan:
                                                                 mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.