Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)

sklicujem

21. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 27. februarja 2014 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Zapis sklepov sprejetih na 20. redni seji

2.1 Zapisnik 20. seje

2.2. Pobude in vprašanja

3. Potrditev dnevnega reda.

4. Poročilo župana.

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.

6. Odlok o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2014.

6.1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2014

6.2.a Obrazložitev

6.2.b Zakonsko določeni odhodki 2014

6.3. Splošni del 2014

6.4 Posebni del 2014

6.5 NRP 2014

6.6 Načrt ravnanja z nepremičninami

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP v občini Lenart.

8. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Lenart.

9. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor«.

10. Soglasje Občinskega sveta Občine Lenart na podlagi sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, v nadaljevanju ZJN-2) k sklenitvi aneksa.

10.1 Nadzorni odbor Občina Lenart

10.1 Nadzorni odbor-Občina Lenart-Sklop_E

10.2 Dopis inženirja

10.3 Dopis izvajalca

10.4 Soglasje občine Duplek

10.5 Prva stran rekatitulacije E

10.6 Aneks 8 k pogodbi Lenart sklop E

11. Poročilo o delu NO v letu 2013-januar 2014 in Program dela Nadzornega odbora Občine Lenart o delu v letu 2014

12. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2013.

13. Poročilo o delu PP Lenart v letu 2013

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

                                                          Župan:
                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.