Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) 

sklicujem

22. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 27. marca 2014 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 21. redne seje občinskega sveta.

2.1 Zapisnik 20.redne seje občinskega sveta

2.3. Odgovori na pobude in vprašanja

2.3.1 AKTIVNE INVESTICIJE

2.3.2 AKTIVNE INVESTICIJE - PLAZ HIŠA HERGA

2.3.3. AKTIVNE INVESTICIJE - PRIMARNA KANALIZACIJA V RADEHOVI

2.3.4. AKTIVNE INVESTICIJE - ureditev cest in komunalne opreme v Radehovi

2.3.5. AKTIVNE INVESTICIJE - PLAZ JP 703131

3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Lenart.
7. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Lenart v Svet zavoda OŠ Lenart.
8. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Lenart.
9. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Voličina.
10. Poročilo o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Lenart za leto 2013.
11. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2013.
12. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (novela odloka).
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Lenart (prva obravnava).
14. Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje občin Lenart, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slov. goricah, Benedikt in Cerkvenjak za leto 2014.

14.1. Elaborat GJS s pitno vodo za leto 2014
15. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lenart za leto 2014.

15.1. Elaborat GJS ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2014
16. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu«.
17. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra.

17.1 Skice

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času. 

                                                                                             Župan:
                                                                         mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.