Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) 

sklicujem

23. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 19. junija 2014 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1 Ugotovitev sklepčnosti.
2 Pregled zapisa sklepov 22. redne seje občinskega sveta.
   Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov
3 Potrditev dnevnega reda.
4 Poročilo župana.
5 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Lenart.
7 Soglasje k imenovanju direktorja zdravstvenega doma Lenart.
8 Zaključni račun Občine Lenart za leto 2013.

PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA:
Predlog sklepa za razširitev dnevnega reda
PREDLOG SKLEPA O ČLANSTVU V DRUŠTVO GENUSS AM FLUSS – UŽITEK OB REKI
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna OL za leto 2014. - vsebina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna OL za leto 2014
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU RAZVOJNEGA SVETA OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA SLOVENSKE GORICE

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času. 

                                                                                             Župan:
                                                                         mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.