V četrtek, 21. aprila, ob 16. uri se bodo na 4. seji sestali svetniki Občine Lenart.
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 3. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Sprememba Statuta Občine Lenart.
7. Zaključni račun proračuna Občine Lenart za leto 2010.
8. Predlog Odloka o razglasitvi hiše Zavrh 41 za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Lenart - (prva obravnava).
9. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (skrajšani postopek).
10. Sklep o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Lenart v Slov. goricah, k.o. Črmljenšak in k.o. Zg. Voličina.
11. Pismo o nameri za ustanovitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin: Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov goricah, Sveti Jurij v Slov. Goricah in Šentilj.
12. Poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občine Lenart za leto 2011.
13. Izjava o sprejemu deklaracije občin v podporo pobudi za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin.
14. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev naselja Selce.
15. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev naselja Zavrh.
16. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev naselja Šetarova.
17. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev naselja Lormanje.
18. Informacija o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polena.

 Gradivo za 4. sejo občinskega sveta

 DIIP Lormanje 2011

 DIIP Selce 2011

 DIIP Šetarova 2011

 DIIP Zavrh 2011

 Letno poročilo 2010

 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA

 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA