V četrtek, 2. junija, ob 16. uri se bodo na 5. seji sestali svetniki Občine Lenart.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 4. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lenart - prva obravnava.
7. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v občini Lenart - prva obravnava.
8. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lenart – prva obravnava.
9. Sklep o potrditvi strokovne podlage za poslovno-upravno stavbo »Saubermacher« na zemljišču parc. št. 413/4-del k.o. Spodnji Porčič.
10. Sklep o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Šetarova.
11. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart.
12. Pravilnik o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart – Uradno prečiščeno besedilo.
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart.
14. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart. - Uradno prečiščeno besedilo.
15. Potrditev novelacije investicijskega programa »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice«.
16. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v občini Lenart, 1. faza
17. Poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občine Lenart za leto 2011 – dopolnitev.

 Gradivo za 5. sejo občinskega sveta