V četrtek, 14. julija, ob 16. uri se bodo na 6. seji sestali svetniki Občine Lenart.
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 5. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polena.
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polenta – (prva obravnava).
8. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lenart - (druga obravnava).
9. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v občini Lenart - (druga obravnava).
10. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lenart - (druga obravnava).
11. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart – (prva obravnava).
12. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart – (prva obravnava).
13. Sklep o ukinitvi javnega dobra - k.o. Črmljenšak.
14. Seznanitev s projektom Črni les.
15. Nova tehnologija za sodobno in okolju prijazno obdelavo odpadkov – predstavitev podjetja Papir servis d.o.o.

 GRADIVO ZA 6. SEJO OS

 K točki 6. Grafična priloga k OPPN med Mariborsko c. in ŠRC Polena

 K točki 6. Grafična priloga k OPPN med Mariborsko c. in ŠRC Polena

 K točki 6. Grafična priloga k OPPN med Mariborsko cesto in SRC Polena

 Nova tehnologija za sodobno in okolju pirjazno obdelavo odpadkov