V četrtek, 22. septembra, ob 16.00 uri se bodo na 7. seji sestali člani Občinskega sveta Občine Lenart.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 6. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Rebalans proračuna Občine Lenart za leto 2011 in sprememba proračuna Občine Lenart za leto 2012.
7. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart (druga obravnava).
8. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart (druga obravnava).
9. Predlog sklepa o sprejemu Strategije razvoja turizma na območju občin Zg. Podravja do leta 2020.
10. Sklep o dopolnitvi Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v letu 2011.
11. Sklep o imenovanju in pristojnostih sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Lenart.

 Gradivo za 7. sejo občinskega sveta