V četrtek, 27. oktobra 2011, ob 16.00 uri, v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7 se bodo na 8. seji sestali svetniki Občine Lenart:

PREDLAGAN JE NASLEDNJI DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 7. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« - 1. obravnava.
7. Sklep o ustanovitvi, sestavi in imenovanju Komisije za poimenovanje naselij in ulic v Občini Lenart.
8. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Lenart v Svet zavoda osnovne šole Voličina.
9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2011.
10. Informacija o programu vzdrževanja občinskih javnih cest in vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.
11. Informacija o Dokumentu identifikacije investicijskega projekta in Investicijskem programu za projekt: Ureditev centralne čistilne naprave Lenart s podelitvijo koncesije za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Lenart.
12. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije za tematsko pot »Po poti čarovniških procesov v Slovenskih goricah«.
13. Potrditev Lokalnega energetskega koncepta Občine Lenart.

 Gradivo za 8. sejo občinskega sveta

 DIIP Lenart - tematska pot - korekture

 LEK PREDLOGI UKREPOV