V četrtek, 15. decembra, se bodo na 9. seji sestali svetniki Občine Lenart.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 8. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Rebalans proračuna Občine Lenart za leto 2011.
7. Sprememba proračuna Občine Lenart za leto 2012.
8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina.
9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina - (prva obravnava).
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Lenart.
11. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenega programa v javnih vrtcih na območju občine Lenart.
12. Sklep o imenovanju članov sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Lenart.
13. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2012.
14. Novelacija investicijskega programa Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice.

 Gradivo za 9. sejo občinskega sveta

 Kadrovski načrt 2011-2012

 Novelacija investicijskega programa

 NRP

Odlok 2011

Odlok 2012

 POSEBNI DEL

 PROGRAM NAKUPA IN PRODAJE 2011-2012 rebalans

 SKUPNA OBRAZLOZITEV

 SPLOŠNI DEL