V četrtek, 9. februarja, ob 16. uri se bodo na 10. seji sestali svetniki Občine Lenart. Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 9. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno - industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) – druga obravnava.
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina - druga obravnava.
8. Odlok o javni gasilski službi v Občini Lenart – prva obravnava
9. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Lenart – prva obravnava.
10. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Lenart.
11. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi delov nepremičnin v k.o. Sp. Porčič in k.o. Močna.
12. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev kleti VTC 13.
13. Letni program športa v Občini Lenart za leto 2012.
14. Poročilo nadzornega odbora.

 Gradivo za 10. sejo občinskega sveta
 DIIP Klet VTC 13