Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)
sklicujem 12. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v torek, dne 19. junija 2012 ob 15.30 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 11. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Lenart – 1. obravnava.
7. Odlok o občinskih cestah v Občini Lenart – 1. obravnava.
8. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta.
9. Poslovni načrt izvajanja dejavnosti občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012.
10. Seznanitev s potekom projekta celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

                                                                                                              Župan:
                                                                                     mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

 

-  GRADIVO ZA 12 SEJO OS.pdf