Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)

s k l i c u j e m

13. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 18. oktrobra 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 12. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Lenart – 2. obravnava.
7. Odlok o občinskih cestah v Občini Lenart – 2. obravnava.
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lenart v obdobju I-VI 2012.
9. Sklep o izvolitvi elektorjev za splošne volitve v državni svet.
10. Sklep o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Selce.
11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2012.
12. Potrditev investicijskega programa »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V OBČINI LENART«.
13. Pričetek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev stolpa na Zavrhu.
14. Poročilo nadzornega odbora o nadzoru poslovanja Osnovne šole Lenart in Vrtca Lenart ter Osnovne šole Voličina.
15. Razprava o ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucije toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

                                                                                           Župan:
                                                                   mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

GRADIVO ZA 13 SEJO OS

Investicijski program za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

K točki 8 SKLEP 1

K_tocki_8_SKLEP_2.pdf

K_tocki_8_SKLEP_3.pdf

K_tocki_8_SKLEP_4.pdf

K_tocki_8_SKLEP_5.pdf

POLLETNO_POROCILO.pdf

Posebni_del_realizacije.pdf

Splosni_del_realizacije.pdf