Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)

sklicujem

14. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 29. novembra 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 13. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2013 – 1. obravnava.
7. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2014 – 1. obravnava.
8. Odlok o priznanjih Občine Lenart – 1. obravnava.
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2013.
10. Sklep o ukinitvi iz javnega dobrega - v k.o. Lenart v Slovenskih goricah.
11. Sklep o pristopu Občine Lenart k članstvu v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.
12. Razprava o ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucije toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah.
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

                                                                                      Župan:
                                                           mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

 Gradivo za 14. sejo občinskega sveta

 Odlok 2013

 ODLOK 2014

 SPLOSNI DEL

 POSEBNI DEL

 Načrt razvojnih programov

 Obrazlozitve s kazalom

 Program nakupa in prodaje stvarnega premozenje 2013 - 2014

 Kadrovski načrt

 K TOCKI 11 - Izvlecek iz aktualnega statuta Ustanove dr. A. Trstenjaka

 TOCKA 12 - Eko toplota - daljinsko ogrevanje

 Odhodki 2008

 Odhodki 2009

 Odhodki 2010

 Odhodki 2011

 Odhodki 2012 KD

 Odhodki 2012