Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)  sklicujem 15. sejo  Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 20. decembra 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.    Ugotovitev sklepčnosti.
2.    Pregled zapisa sklepov 14. redne seje občinskega sveta.
3.    Potrditev dnevnega reda.
4.    Poročilo župana.
5.    Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6.    Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2013 – 2. obravnava.
7.    Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2014 – 2. obravnava.
8.    Odlok o poimenovanju in spremembi poteka ulic v naselju Lenart v Slovenskih goricah.
9.    Občina Lenart v projektih »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC«, VTC 13, Razvojne agencije Slovenske gorice in RDO - regionalne destinacijske organizacije.

                                                                         Župan:
                                                 mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

GRADIVO:

GRADIVO ZA 15 SEJO OS.pdf

Odlok o proracunu Obcine Lenart za leto 2013

Odlok o proracunu Obcine Lenart za leto 2014

Splosni del proracuna

POSEBNI DEL 2 BRANJE

NRP - II branje

Obrazlozitve sprememb

Program nakupa in prodaje stvarnega premozenje 2013 - 2014

Kadrovski nacrt

K TOCKI 8 - Priloge k Odloku za poimanovanje ulic

K TOCKI 9 - LAS za obč svet Lenart 2012

K TOCKI 9 - Poročilo o delovanju VTC 13 za OS Občine Lenart

K TOCKI 9 - RDO - kolegij županov Sp Podravje