Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 16. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 28. februarja 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisa sklepov 15. redne seje občinskega sveta.
 Zapis sklepov 15. seje občinskega sveta

3. Potrditev dnevnega reda.
 Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo župana.

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov

6. Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta Občine Lenart in imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta.
 Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta

7. Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta Občine Lenart in imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta.
 Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta

8. Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta Občine Lenart in imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta.
 Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta

9. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Lenart, I. obravnava.
 Odlok o javnem redu in miru na območju občine Lenartu

10. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem.
 Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem

11. Sklep o določitvi cen letne najemnine za grobove, prve ureditve grobnega prostora in uporabe mrliške vežice na pokopališču v Lenartu in Voličini.
 Sklep o določitvi cen letne najemnine za grobove v Lenartu in Voliini

12. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenega programa v javnih vrtcih na območju Občine Lenart.
 Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenega programa v javnih vrtcih na območju Občine Lenart

13. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč.
 Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč

14. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2012 in program dela za leto 2013.
 Poročilo o delu NO v letu 2012
 Program dela NO 2013

16. Poročilo Nadzornega odbora Občine Lenart o nadzoru poslovanja RASG d.o.o. in glavne ugotovitve nadzora na Občini Lenart.
 Poročilo Nadzornega odbora Občine Lenart o nadzoru poslovanja RASG d.o.o.

17. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Lenart za leto 2013.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Lenart za leto 2013
 Priloga

OSTALO:
 Vabilo na 16. redno sejo
 Zapisnik 15. seje


Župan:

mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.