Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)


klicujem
17. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 11. aprila 2013, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 16. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Sklep o imenovanju novih članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in imenovanju novih članov v drugih odborih.
7. Sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Centra za socialno delo Lenart.
8. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2012.
9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »Pomoč družini na domu«.
10. Popravek sklepa o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje občine Lenart.
11. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Zgornji Žerjavci.
12. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Radehova.
13. Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Rekonstrukcija vodovoda Voličina – 4. faza«.
14. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju občine Lenart v letu 2012.
15. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2012.


Župan:
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

Gradivo:

Sklic in dnevni red 17. seje - 29. marec 2013

- k točki 2: Pregled zapisa sklepov 16. redne seje občinskega sveta

- k točki 5: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov

- k točki 6: Sklep o imenovanju članov KVIAZ in drugih odborov 2013

- k točki 7: Sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda Centra za socialno delo Lenart

- k točki 8: Zaključni račun, Splošni del, Posebni delLetno poročilo 2012

- k točki 9: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »Pomoč družini na domu«.

- k točki 10: Popravek sklepa o sprejemu in pričetku ...

- k točki 11: Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Zgornji Žerjavci,

Karta k.o. Zg. Žerjavci

- k točki 12: Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Radehova, 

Predlog širitve območja stavbnih zemljišč, Radehova

- k točki 13: Sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Rekonstrukcija vodovoda Voličina – 4. faza«, DIIP Rekonstrukcija vodovoda Volicina 4. faza

- k točki 14: Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju občine Lenart v letu 2012

- k točki 15: Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2012

Poročilo s 16. seje