Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)

 

sklicujem
18. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v sredo, dne 19. junija 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 17. redne seje občinskega sveta.
        Zapisnik sklepov 17. seje 
        Odgovori na pobude in vprašanja
 3. Potrditev dnevnega reda.
        Predlog dnevnega reda
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta občine Lenart in imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta.
        Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta občine Lenart in imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta
 7. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Lenart.
        Soglasje k imenovanju direktorice
 8. Odlok o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2013
        Naslovnica rebalans 2013
        Odlok o rebalansu 2013
        Uvode v rebalans 2013 in spremembo 2014
        Splošni del
        Posebni del
        NRP
        Sklep o prerazporeditvi
        Program nakupa in prodaje stvarnega premoženja 2013-2014
 9. Odlok o spremembi proračuna občine Lenart za leto 2014
        Naslovnica sprememba 2014  
        Odlok sprememba
        Uvod v rebalans 2013 in spremembo 2014
       Splošni del
        Posebni del
        NRP  
        Program nakupa in prodaje stvarnega premoženje 2013 - 2014
 10. Sklep o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem.
        Sklep o dopolnitvi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
 11. Predlog sklepa za OS LENART_ Sklep o oblikovanju ORP SG
 12.       11 Predlog sklepa za OS LENART_ Sklep o oblikovanju ORP SG

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

 

                                                                                                          Župan:
                                                                                    mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.