Seje občinskega sveta mandat 2010-2014


1. seja Občinskega sveta Občine Lenart
Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.
9. decembra 2010, ob 16.00 uri v sejna soba 21/I

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov konstitutivne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Odlok o II. rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2010.
7. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2011 - (I. obravnava).
8. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2012 - (I. obravnava).
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2011.
10. Sklep o imenovanju predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovanju članov stalnih delovnih teles občinskega sveta ter imenovanju nadzornega odbora.
11. Pravilnik o uporabi prireditvenih objektov Občine Lenart.

 Gradivo za 1. sejo občinskega sveta

Posebni del proračuna

 NRP koncni

 NRP koncni 1

Obrazložitev splošni del 2012

 OBRAZLOZITEV NRP 2011

 OBRAZLOZITEV NRP 2012

 OBRAZLOZITEV NRP

 OBRAZLOZITEV POSEBNI DEL

 OBRAZLOZITEV SPLOSNI DEL

Obrazlozitev POSEBNI DEL 2011

Obrazložitev POSEBNI DEL 2012

Obrazlozitev splošni del 2011

 ODLOK 2011

 ODLOK 2012

Odlok rebalans

 POSEBNI DEL KONCNI

 SPLOSNI DEL KONCNI

Splosni del proracuna

 UVOD K PRORACUNU

 
Več člankov...