Seje občinskega sveta mandat 2010-2014

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)

s k l i c u j e m
20. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 19. decembra 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 1. izredne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Odlok o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2013.
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega in vzgojno - varstvenega zavoda osnovna šola Lenart
8. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o upoštevanju vloženih sredstev v javno infrastrukturo pri izračunu komunalnega prispevka za vodovod.
9. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k.o. Lenart v Slov. goricah.
10. Soglasja Občinskega sveta Občine Lenart na podlagi sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, v nadaljevanju ZJN-2) k sklenitvi aneksa na projektnem sklopu E: Rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor-Duplek-Lenart II. faza.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

 
Več člankov...