Seje občinskega sveta mandat 2010-2014

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)

sklicujem


19. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 26. septembra 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisa sklepov 18. redne seje občinskega sveta.
 Zapis sklepov 18. seje
 Odgovori na Pobude in vprašanja


3. Potrditev dnevnega reda.
 Vabilo na 19. redno sejo

4. Poročilo župana.

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.

6. Sklep o imenovanju članov Odbora za komunalo in gospodarsko infrastrukturo,
varovanje okolja in urejanje prostora.
 Sklep o imenovanju članov Odbora za komunalo

7. Polletna realizacija proračuna za leto 2013.
 7. točka Obrazložitev polletne realizacije

8. Odlok o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2013.
9. Odlok o spremembi proračuna občine Lenart za leto 2014
 8. in 9. točka - ODLOK REBALANS - 2013 - II
 8. in 9. točka - ODLOK SPREMEMBA - 2014 - II
 8. in 9. točka - SPLOŠNI DEL
 8. in 9. točka - POSEBNI DEL
 8. in 9. točka - OBRAZLOITVE
 8. in 9. točka - NRP
 8. - 9. - Program nakupa in prodaje stvarnega premoženja 2013 - 2014

10. Sklep o potrditvi DiiP za vodooskrbo v KS Voličina.
 10. Predlog sklepa za OS DIIP Izgradnja vodooskrbnega omrežja za območje KS Volčiina

11. Sklep o potrditvi IP za vodooskrbo v KS Voličina.
 11. Predlog sklepa za OS IP Izgradnja vodooskrbnega omrežja za območje KS Voličina

12. Sklep o potrditvi zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje.
 12. Predlog sklepa za razvojni svet regije OS Občine Lenart

13. Poročila članov svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Lenart.
 13. Poročila članov svetov javnih zavodov katerih ustanovitelj je občina Lenart

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.


                                                            Župan:
                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

 
Več člankov...