Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Lenart
Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.
29. oktober 2014, ob 16.00 uri v sejna soba 21/I

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.
6. Slovesna prisega župana.
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Občinske svetnice in svetnike pozivamo, da se pred sejo izkažejo s potrdilom o izvolitvi in osebnim dokumentom.

                                                                                      Župan:
                                                             Mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet. med.