1. sejo Občinskega sveta Občine Lenart,
ki bo v torek, dne 23. decembra 2014 ob 16.00 uri
v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov konstitutivne seje . (zapisnik konstitutivne seje )
3. Pregled zapisa sklepov 1. dopisne seje občinskega sveta.
4. Potrditev dnevnega reda.
5. Poročilo župana.
6. Pobude in vprašanja.
7. Sklep o imenovanju predsednikov stalnih delovnih teles Občinskega sveta.
8. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Lenart.
9. Imenovanje podžupanov.
10. Predlog Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2015 – prva obravnava (Obrazložitev, Splošni del , Posebni del, Načrt razvojnih programov, Kadrovski načrt, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem).
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega in vzgojno – varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart.
12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Lenart za leto 2015.
13. Seznanitev s potekom projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.