2. sejo Občinskega sveta Občine Lenart,
ki bo v četrtek, dne 29. januarja 2015 ob 16.00 uri
v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 1. seje občinskega sveta . (zapisnik 1. redne seje ) (odgovori na pobude in vprašanja )
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2015 – druga obravnava (obrazložitev sprememb, odgovor na pobude, obrazložitev, SPLOŠNI DEL, POSEBNI DEL, načrt razvojnih programov, kadrovski načrt )
7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Lenart za leto 2015 – popravek.
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.