4. sejo Občinskega sveta Občine Lenart,
ki bo v četrtek, dne 11. junija 2015 ob 16.00 uri
v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 3. seje občinskega sveta (Zapisnik 3. redne seje , Odgovori na pobude in vprašanja ).
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2015 (Obrazložitev rebalansa proračuna , Splošni del proračuna - rebalans , Posebni del proračuna - rebalans , Načrt razvojnih programov ).
7. Dopolnitev programa razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lenart.