6. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 19. novembra 2015, ob 16.00 uri
v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 5. seje občinskega sveta, Zapisnik 5. redne seje, Odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta
 3. Pregled zapisa sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta.
 4. Pregled zapisa sklepov 3. dopisne seje občinskega sveta.
 5. Potrditev dnevnega reda.
 6. Poročilo župana.
 7. Pobude in vprašanja.
 8. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2016 – 1. obravnava
 9. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lenart – 2. obravnava.
 10. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lenart – 2. obravnava.
 11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Radehova, Zamarkova, Šetarova, Močna in Partinje, Priloga 1 , Priloga 2
 12. Sklep o seznanitvi z izjavo o sodelovanju med mesti in občinami Sarvar, Lendava in Lenart. Izjava o sodelovanju-Sarvar-Lendava-Lenart 30.10.15