7. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 17. decembra 2015, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 6. seje občinskega sveta , Zapisnik 6. redne seje , Odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta , Odgovor občinske uprave
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2015.
7. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2016 – 2. obravnava.
8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za leto 2016.
9.  Stališče do sprejetega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in 2017.
10.  Sklep o cestno prometni strategiji v občini Lenart.
11. Sklep o določitvi lokacij modrih con in časovnih omejitev parkiranja.