8. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 4. februarja 2015, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 7. seje občinskega sveta, Zapisnik 7. sejeOdgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Sklep o imenovanju novega člana Statutarno pravne komisije Občine Lenart.
7.Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016, (Obrazložitev rebalansa - 2016 januar. Splošni del proračuna, POSEBNI DEL PRORAČUNA 2016 - REBALANS, NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - rebalans).
8. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje z Madžarsko – pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti.
9. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje z Madžarsko – pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti.
10. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB MATCHING TRADITION.
11. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB MATCHING TRADITION.
12. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje s Hrvaško.
13. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje s Hrvaško.

  1. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje s Hrvaško.