Seje občinskega sveta mandat 2014-2018

5. sejo Občinskega sveta Občine Lenart,
ki bo v četrtek, dne 24. septembra 2015 ob 16.00 uri
v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. 2. Zapis sklepov sprejetih na 2. redni seji.pdf , Zapisnik 4. redne seje obcinskega sveta.pdf , Odgovori na pobude in vprašanja.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Lenart v Svet zavoda Osnovne šole Voličina.
7. Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet knjižnice javnega zavoda knjižnica Lenart.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Lenart .
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske cone (C6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah .
10. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lenart.
11. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lenart.
12. Dopolnitev programa razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lenart.
13. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra.

 
Več člankov...