Seje občinskega sveta mandat 2014-2018

3. sejo Občinskega sveta Občine Lenart,
ki bo v četrtek, dne 26. marec 2015 ob 16.00 uri
v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1 Ugotovitev sklepčnosti.
2 Pregled zapisa sklepov 2. seje občinskega sveta (zapisnik 2. redne seje, odgovori na pobude in vprašanja ).
3 Potrditev dnevnega reda.
4 Poročilo župana.
5 Pobude in vprašanja.
6 Zaključni račun proračuna Občine Lenart za leto 2014, Končno poslovno poročilo, Splošni del zaključnega računa, Posebni del proračuna 2014, Sklepi o prerazporeditvi).
7 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015, Cenik Lenart 2015 - fizične osebe, Cenik Lenart 2015 - pravne osebe, Elaborat Lenart 2015, Obrazložitev cen k Elaboratu  2015.
8 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu« .
9 Letni program športa v Občini Lenart za leto 2015.
10 Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2014.
11 Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na območju občine Lenart za leto 2014.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

 

Župan:
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

 
Več člankov...